Общи условия

Уважаеми Клиенти,

Фирма “Алексис“ ЕООД е вносител на голяма част от предлаганите стоки в сайта и отговаря на всички нормативни изисквания за търговия с тях. Условията за поръчка, доставка и плащане в сайта съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите.

 

Общи условия за ползване

       I.          Общи положения

 

Настоящият документ, съдържа условията за ползването на платформата, достъпна на домейна: www.aleksis-optics.com . Преди да използвате тази платформа и нейните функционалности, Вие сте длъжни да прочетете условията за ползване внимателно и да запознаете в детайли с тях. При използване на различни функционалности на платформата, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите, разбрал ги е, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва.

 

Информация за Администратора:

Наименование“АЛЕКСИС” ЕООД
Седалище и адрес на управлениеОбл. Велико Търново, Общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. “Александър Стамболийски” № 3
Адрес за кореспонденцияОбл. Велико Търново, Общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. “Александър Стамболийски” № 3
ЕИК104084915
Телефон 062 603224;
Имейлoptika@aleksis.net;
Уебсайт www.aleksis-optics.com

 

 

Информация за надзорни органи:

НаименованиеКомисия за защита на потребителите
Седалище и адрес на управлениеСофия, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
Адрес за кореспонденцияСофия, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
Телефон (02) 933 05 65;  0700 111 22
Имейлinfo@kzp.bg
Уебсайт https://kzp.bg/

 

При спор, който не може да бъде решен съвместно с Администратора, можете да използвате сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към към платформата за онлайн решаване на спорове – Онлайн решаване на спорове;

 

    II.          Използвани термини

 

Договор” e представлява сключения от разстояние договор между клиента и Търговеца за покупко-продажба на стоки, като неразделна част от този договор са настоящите Общи условия за ползване

“Администратор” е юридическото лице “АЛЕКСИС” ЕООД, с ЕИК: 104084915, което е изключителен собственик и разработчик на настоящата платформа и е носител на изключително авторско право върху нея, съобразно българското законодателство.

 

“Браузър” е компютърен софтуер, предоставящ възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

“Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

“Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.

“Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

“Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с платформата по достъпен за него начин.

 

Клиент е физическо лице, или представител на юридическо лице, което е страна по договор за покупко-продажба в качеството си на купувач и е заплатил себестойността на поръчаните продукти, посредством този уебсайт.

“Посетител” е физическо лице, което е достъпило уебсайта посредством въвеждане на домейна: www.aleksis-optics.com и има право да преглежда стоки и/или всяко дееспособно физическо лице навършило 18 годишна възраст, което е страна по договор за покупко-продажба.

“Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което води до обективна невъзможност за изпълнение на договорните задължения.

“Уебсайт”/ “сайт” – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук,   картина, изображение  или други материали и ресурси.

“Многократно” се приема всяко действие, което е било изпълнено три или повече пъти за период от 3 месеца, считано от първото действие.  

 1. Характеристики на платформата.

 

Чл.1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “АЛЕКСИС” ЕООД, наричано по – долу Администратор, и клиентите на платформата, наричани по-долу Посетители, на  уебсайта–www.aleksis-optics.com.

 (2) Посетителите имат възможност да:

 • Преглеждат стоките, техните характеристики и цени;
 • Извършват електронни изявления към Администратора чрез данни за контакт, изложени в платформата;
 • Сключват с Администратора договори за покупко-продажба посредством гласови волеизявлени предадени чрез телефонна връзка на посочените телефонни номера в уебсайта
 • Сключват с Администратора договори за покупко-продажба чрез уебсайта aleksis-optics.com
 • Се съгласяват с Общите условия и Политиката за поверителност и упражняват своите права, съответно изпълняват своите задължения съобразно клаузите в тези документи.

 

 1. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба.

Чл.2. (1) Стъпките при сключване на договор за покупко-продажба на стоките в уебсайта се извършват по следната процедура:

 • Влизане в категорийна страница чрез съответно меню в навигацията или на начална страница;
 • Избиране на една или повече от предлаганите от Администратора стоки;
 • Свързване с Администратора чрез посочените телефони с цел сключване на договора за покупко-продажба и предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Посетителя като страна по договора.
 • Изпращане на имейл на Посетителя с цел потвърждение на поръчката.
 • Получаване на поръчката чрез доставка до адрес или офис от партньора на Администра – търговското дружество “Спиди” АД

(2) След завършване на поръчката, Посетителят получава съобщение на посочената от него електронна поща, за да бъде потвърдена извършената поръчка.

(3) Администраторът си запазва правото да откаже направени поръчки при липса на наличност, съмнения за злоупотреба или други обстоятелства, за което не дължи предоставяне на допълнителна информация. В тези хипотези се изпраща уведомление по електронен път в срок до 24 часа от момента на подаване поръчката от страна на ползвателя.

Чл.3. (1) След сключване на договора за Администраторът възниква задължението да прехвърли собствеността на поръчаните стоки.

(2) Посетителят заплаща на Администратора цената за поръчаните стоки, която е посочена в имейла, който се получава за потвърждение на поръчката.

Чл.4. (1) Страните по договора за покупко-продажба от разстояние се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закон за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закон за електронната търговия, както и чрез телефонна връзка.

(2) Предполага се, до доказване на противното, че електронните изявления, извършени от ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, които се посочват при осъществяване на съответното действие (регистрация на потребителски профил, заявка за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, изпращане на съобщение до Администратора и др.)

 

 1. Права и задължения на страните.

Чл.5. Съгласно сключения между страните договор Администраторът има право да:

 1. Съхранява информационни материали и ресурси за потребителското поведение и историята на поръчките на всеки Посетител на собствен сървър. Изключение от горното е налице  в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Администратора или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
 2. Изпраща търговски съобщения до Посетителите, с цел да предложи информация и реклами относно стоки, да провежда анкети и други.
 3. По своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира и ограничава временно  или постоянно достъпа на Посетител до уебсайта, който използва същия в нарушение на българското законодателство и настоящите Общи условия.
 4. Получи цената, обявена на уебсайта, след изпълнение на задължението за прехвърляне на собствеността и вземане на поръчаните стоки от магазин на Администратора.
 5. Временно или трайно да преустановява предоставянето на отделни продукти или функционалности, достъпни чрез уебсайта, без да е необходимо предварително да уведомява за това Посетителите.
 6. Спре незабавно и без предизвестие изпълнението на договора, ако установи предоставяне на неверни данни за поръчка. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

Чл.6. Съгласно сключения между страните договор Администраторът има задължение да:

 1. Съхранява, защитава и използва само по предназначение получените информационни материали или лични данни без да ги предостъпва на трети лица, освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия.
 2. При сключен договор с Посетител да го изпълни, като предаде поръчаните стоки в магазин на Администратора;
 3. Изиска и получи валидни документ за самоличност и разрешително за закупуване, издадено от Служба КОС на МВР при поръчка на бойно или ловно огнестрелно оръжие;
 4. Отстрани дефектите, появили се в рамките на гаранционния период, за които е бил уведомен;
 5. При фабричен дефект в стоките, да предостави стоки в съответствие с поръчаното, или ремонтирани такива, или да върне заплатената сума обратно в най-кратък срок;
 6. При невъзможност за изпълнение на договора, да уведомява Посетителя в разумен срок, считан от момента на изпращане на поръчката за това обстоятелство.

 

Чл.7. Съгласно сключения между страните договор Посетителят има право да:

 1. Получи поръчаните стоки чрез доставка до адрес или офис чрез партньора на Администратора – дружеството “Спиди” АД;
 2. Извършва поръчки, като се свърже със служител на Администратора на един от посочените в уебсайта телефони или чрез заявка на адрес: https://aleksis-optics.com/new/checkout/
 3. Се възползва от правото си на отказ от поръчаните стоки съгласно ЗЗП в рамките на 14-дневен срок от получаване на стоките в магазин на Администратора, освен ако нормативната уредба не предвижда друго.
 4. Предяви правото си по отстраняване на дефекти, появили се в рамките на гаранционния период;
 5. Разглежда съдържанието, достъпно на уебсайта – www.aleksis-optics.com;
 6. При фабричен дефект в стоките, да получи стоки в съответствие с поръчаното, или ремонтирани такива, или да си получи заплатената сума обратно в най-кратък срок;
 7. Предяви искове за обезщетение при наличие на имуществени или неимуществени вреди, причинени вследствие неизпълнение на договора.  

Чл.8. Съгласно сключения между страните договор Посетителят има задължение да:

 1. Заплати цената на стоката чрез един от посочените платежни методи, съгласно настоящите Общи условия;
 2. Прегледа наличността и качеството на поръчаните стоки в момента на получаването им на място в магазин или при доставка от куриера “Спиди” АД и в случай че те не отговарят на изискванията да уведоми незабавно за това Администратора или негов служител;
 3. При наличие на извършена поръчка да положи необходимите действия, вкл. да заплати продажната цена на стоката/ите, в случай че отговаря/т на характеристиките посочени към момента на поръчката.
 4. Заплати разходите за доставка, ако такива са дължими;         
 5. Спазва правилата на настоящите Общи условия

Чл.9.  За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и Закона защита на потребителите, както и други нормативни и подзаконови нормативни актове

 

 1. Плащане и доставка.

 

Чл.10. (1) При поръчка на стоки, които не са  бойно или ловно огнестрелно оръжие или неогнестрелно (пневматично или газово) оръжие, Администраторът организира доставката и предаването на стоката на Посетителя от куриер на „Спиди“ АД  в определения при сключването на договора срок. 

(2) Във връзка с поръчката и доставката на стоки, които не са оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия се прилагат Общите условия на уебсайта aleksis-optics.com.

 

Чл.11. При поръчка на  бойно или ловно огнестрелно оръжие или неогнестрелно (пневматично или газово) оръжие, Посетителят плаща цената при получаване на поръчаните стоки в магазин на Администратора.

 

Чл.12. При наличие на отстъпка за дадени продукти, тя се генерира автоматично и Посетителят ще получи имейл за потвърждение с намалената цена.

 

Чл.13. (1) Посетителят може да получи поръчаните стоки в един от магазините на Администратора по уговорка на страните.

(2) Администраторът уведомява Посетителя за приемане на поръчката със съобщение до посочена от Посетителя електронна поща. Уведомлението съдържа информация за съдържанието на поръчката, цената, както и други данни, касаещи сключения договор.

 

Чл.14. (1) Поръчките, направени до 14:00 часа се обработват и изпращат в рамките на същия ден. Поръчките, направени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден. Всички поръчки направени събота и неделя се обработват в понеделник. 

 

 1. Връщане.

 

Чл.15. (1) Клиентите, които притежават и качеството потребители съгласно българското законодателство имат 14-дневен срок за връщане на продуктите, при условие, че това е приложимо за съответния продукт.  Този период започва от приемането на стоката.

(2) Ако са налице законовите предпоставки за упражняване правото на отказ, в срок до 24 часа Администраторът е длъжен да изпрати потвърждение за упражненото право на отказ.

(3) При упражняване правото на отказ по отношение на всички други стоки с изключение на посочените в ал. 3 и при получаване на потвърждение за валидно упражняване право на отказ, Посетителят е длъжен да изпрати обратно стоките, които е получил. Преките разходи за връщането на стоките са за негова сметка.

(4) Търговецът възстановява получената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.

(5) До обратното получаване на стоката/ките по отношение, на които/която е упражнено право на отказ от страна на Посетителя, Администраторът има право да задържи платената сума.

Чл.16. (1) Посетителите, които са потребители имат право да ангажират отговорността на Търговецът, ако е налице несъответствие на стоката с обявеното на уебсайта и то се прояви в гаранционния период за съответната стока след предоставянето и, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договора. За ангажиране отговорността на Търговеца установените недостатъци не следва да са в резултат на виновното поведение на Посетителя.

(2) Упражняването на правото на рекламация по ал. 1 става чрез изпращане на информация на мейл на Администратора, придружена с подробно описание и снимки.

(3) След получаване на мейла от страна на Администратора и след констатиране на липсата на съответствие, Посетителя има право да получи стока, която съответства на договора, за сметка на първия.

(4) Ако доставянето на стоката в съответствие с договора се окаже невъзможно, Клиентът има право на:

 • Намаляване на цената;
 • Разваляне договора.

(5) Цената за заплатеното за стоката чрез посочена от него банкова сметка в 14-дневен срок от заявяването.

 

(6) Правото на връщане или рекламация не е допустимо при наличие на една от следните хипотези:

 • Налице са съществени следи от употреба, вкл. Но не само: охлузвания, драскотини, белези, удари, наранявания и др;
 • Налице е нарушаване на търговския вид или опаковката на продукта, извън обичайните при изпробване на неговите характеристики, свойства и функции;
 • Не е представена касова бележка или друг документ удостоверяващ че стоката е закупена от Администратора;

(7) Разходите за транспорт се поемат от купувача, страна по договора за покупко-продажба. При наличие на причина, която може да се вмени на Администратора и същата е основание за извършените допълнителни разходи от клиента за куриерски услуги, тези разходи му се възстановяват.

 

Чл.17. При проявен фабричен дефект, в рамките на 30 дни от предаването на стоката, Администраторът се задължава да ремонтира или замени повредената стока, или да върне сумата на Клиента
(2) При условие че дефекта е възникнал в пряко-причинна следствена връзка от неправилна употреба, ремонт от потребителя или трето неоторизирано лице и при всички други хипотези, които не могат да бъдат вменени във вина на търговеца, последния може само и единствено да ремонтира стоката. Разходите за ремонт се поемат изцяло от потребителя.

(3) При необходимост от ремонт, стандартния срок е до 30 дни. В изключителни случаи, периодът може да бъде по-дълъг, ако обективни обстоятелства, които не могат да се вменят във вина на търговеца са налице. В този случай, търговецът се задължава изрично да уведоми потребителя за очаквания срок за ремонт.

 

 

VIII.          Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на Закон за защита на потребителите

Чл.18. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Посетители, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл.19. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Администратора в уебсайта са определени в продуктовата страница на всяка стока.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Администратора и се посочва в продуктовата страница на всяка стока.

(3) Информацията, предоставена на Посетителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в уебсайта, преди сключването на договора за покупко-продажба от разстояние. В случай на промяна, Администраторът съобщава това в телефонния разговор със съответния посетител.

(4) Посетителите приемат и дават своето съгласие, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна по телефон или електронна поща.

Чл.20. (1) Посетителят има право на отказ от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата, на която е получил стоката, след като уведоми за това Администратора чрез единния формуляр за отказ от договора, който е наличен в раздел „Приложения“

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за сключени договори за:

 • доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания

(3) Когато Посетителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Администраторът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

(4) Администраторът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с допълнителни разходи за първия. Администраторът има право да не върне получената сума, до момента в който не получи обратно стоките, предмет на договора за покупко-продажба от разстояние за които е упражнено правото на отказ.

(5) При упражняване на правото на отказ, всички разходи по връщането на стоките от Посетителя до Администратора, са изцяло за сметка на Посетителя.  Посетителят може да използва куриер на „Спиди“ АД за връщането на стоката, в случай, че стоката не е бойно или ловно огнестрелно оръжие или неогнестрелно (пневматично или газово) оръжие, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.

(6) Посетителят се задължава да съхранява получените от Администратора стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) При направен отказ от договора от Посетителя,  Администраторът му възстановява заплатената сума единствено при изпълнение на следните изисквания:

 • При върната и получена от Администратора стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба.
 • При наличие на приложена касова бележка или представено достоверно доказателство, което удостоверява че върната стока е точно тази, която е доставена/получена от Администратора.

(8) В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Посетителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Посетителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в уебсайта, когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

(9) Независимо от горните хипотези, Посетителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Администраторът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Посетителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид, вкл. да ги приспадне от сумата, която следва да върне на Посетителя.

(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се, че Посетителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката, ако такова е налице. Стойността на бонус съдържанието не се възстановява на Посетителя, но то подлежи на връщане заедно с основната стока.

(11) При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Администраторът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи, че върнатата стока е различна от доставената/получената от Посетителя.

(12) Администраторът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време, както и при поръчка на необичайно голямо количество стоки от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Посетител. В този случай Администраторът полага добросъвестни усилия за установяване на обективната фактическа обстановка.

(13) Освен право на отказ, потребителят има право и на законова гаранция, конкретно посочена в гаранционната карта за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана съгласно българското законодателство.

 

   IX.          Отговорност на Администратора

 

Чл.21. (1)  Администраторът не носи отговорност, ако поръчаната стока не може да бъде доставена, съответно получена в магазин по различни обективни причини. В този случай отговорност на Администратора е да информира Посетителя за това обстоятелство.

(2) Администраторът не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, понесени от Посетителя или други лица при наличие на невъзможност за използването на уебсайта, освен ако не се докаже изключителната вина.

(3) Администраторът не носи отговорност за разлики в цвета на продуктите, както и при несъществени отклонения от продуктовите изображения.

Чл.22. (1) След предаване на стоката на спедитор Администраторът се освобождава от риска от случайното погиване или изгубване на стоката и той прехвърля върху Посетителя когато последния е избрал спедитор и му е възложил да превози стоките, но избраният спредитор не е сред превозвачите, предложени от Администратора.

(2) Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Посетителя, считано от момента в който той приеме стоките. До този момент, рискът се носи от куриерско дружество – “Спиди” АД, с оглед на обстоятелството, че всяка пратка е застрахована към момента на изпращане.

 

Чл.23. (1) Администраторът не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, понесени от Посетителя или други лица при наличие на невъзможност за използването на уебсайта, освен ако не се докаже изключителната вина.

(2) Правилото по ал.1 се прилага и във връзка с типа на представеното съдържание; грешки или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Посетителя поради предприети действия, вкл. използване или разглеждане на уебсайта, или изтеглянето от страна на Посетителя на материали уебсайта или други уебсайтове, свързани с него.

 

Чл.24. Администраторът не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, банерите в социалните мрежи, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

Чл. 25. Администраторът носи отговорност за:

 • Непредаване в магазин/неорганизиране на доставката и предаването на стоката на Посетителя от куриер в определения срок, определен в договора;
 • Права на трети лице върху предлаганите стоки в уебсайта;
 • Неточно изпълнение на договора в количествено или качествено отношение;
 • Наличие на скрити недостатъци, които са покрити като риск от законовата гаранция;
 • Нарушение на авторско или сродно право на трети лица;
 • Нарушение търговския вид на стоките при превоз от страна на спедитора;

 

     X.          Защита на личните данни

Чл.26. (1) Администраторът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Посетителя cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa защита на личните данни. Администраторът oбpaбoтва личните дaнни на Посетителите нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставено съгласие.

(2) Администраторът е пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в съответната страница за това.

(3) Администраторът oбpaбoтвa лични дaнни нa трети лица зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг eдинcтвeнo пpи тяхното изpичнo cъглacиe, ĸoeтo последните могат дa oттeглят пo вcяĸo вpeмe.

 

 1. Изменение и допълнение на общите условия за ползване. Прекратяване на правоотношенията между страните.

Чл.27. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Администратора, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Посетители на уебсайта.

(2) Страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо тях в един от следните случаи, което събитие е първо по време:

 • След изричното му уведомяване от Администратора ако другата страна не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля или
 • След публикуването им на сайта на Администратора и ако другата страна не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля, или
 • С изричното му приемане от другата страна чрез действие в уебсайта.

(3) Всички изявления на Администратора, адресирани до другата страна във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат публикувани на видимо място в уебсайта, както и в социалните мрежи.

Чл.28. Настоящите общи условия и действащите правоотношения с Администратора се прекратяват в следните случаи:

 • При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Администратора;
 • По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • При изземване, запечатване на оборудването от държавни органи или при налагане забрана за извършване на търговска дейност;
 • При ограничаване или блокиране достъпа на отделен посетител до уебсайта на основание нарушение настоящите Общи условия;
 • В други изрично предвидени от българското законодателство случаи.

 

Чл.29. Администраторът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че другата страна използва уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила в електронната търговия.

 

 XII.          Преходни и заключителни разпоредби

 

Чл.30. (1) Настоящите Общи условия, които регламентират правоотношенията между Администратора и Посетителите на уебсайта са в съответствие и съобразно тях се прилага българското законодателство.

(2) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

 

Чл.31. (1) Страните по настоящото споразумение се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговската тайна и конфиденциална информация, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и настоящите Общи условия.

(2) Страните се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. При неизпълнение на това задължение, неизправната страна дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на поръчката по отношение на която е разкрита съответната кореспонденция.

 

Чл.32. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Администратора и другата страна, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл.33. При наличие недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия, страните изразяват съгласие, че това няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл.34. (1)  Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, съгласно настоящите общи условия, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. За да бъде едно обстоятелство форсмажорно страните приемат изрично, че следва да са налице кумулативно следните условия:

 • непредвидимост на събитието;
 • извънреден характер;
 • причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнението.

(2) Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на възникване съответното събитие, то не бъде прекъснато, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

Чл.35. Всеки Посетител на уебсайта е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно българското законодателство, процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.